Veri Sorumlusunun Kimliği

Akaroğlu Enerji Müh. San ve Tic. A.Ş. (“Akar Solar” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi,

Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,

Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

Şirket bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,

Tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine göre daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirilerek daha iyi hizmet vermek, tüketicilerimizi ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek,

Şirketlerin insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,

Toplantı, organizasyon, eğitim, konferans veya etkinliklerin düzenlenmesi,

Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,

Şirketlere ait veya Şirketler tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,

Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bu kapsamda iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, analiz, anket, raporlama çalışmalarının yapılması,

Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,

Bülten, yayın, derginin paylaşılması,

İç kontrol, bağımsız denetim, inceleme ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi,

Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve sunulan/alınan hizmetler kapsamında müşteri/tedarikçi çalışanının ve hizmet veya tedarik konusu işlemlerde yer alan diğer kişilerin verilerinin işlenmesi,

Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve Şirketimize iletilen kararların uygulanması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Şirket tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve sunulan/alınan hizmetler kapsamında müşteri/tedarikçi çalışanının ve hizmet veya tedarik konusu işlemlerde yer alan diğer kişilerin verilerinin işlenmesi,

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketlerin meşru menfaatlerinin korunması amaçları

Talep ve soruların cevaplanması,

Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı denetçilere, avukatlara, bankalara ve sigorta şirketlerine, organize sanayi bölgelerine, tedarikçilere ve işbirliği içerisinde olunan yurtiçi ve yurtdışında bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların sistemleri ile grup şirketlerinden destek hizmeti alınabilmesi amaçlarıyla grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin kurulması/ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafından veya tarafınızca doğrudan veya internet sitemiz, elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

6698 sayılı KVKK’nın, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şerifali Mah. Tavukçuyolu Cad. No:250/A Ümraniye/İstanbul adresine, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, yazılı ve ıslak imzalı olarak şahsen veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise bu elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@akarsolar.com.tr elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

*Şirketimiz kişisel veri envanter çalışmasında değişiklik oldukça bu bilgilendirmemiz güncellenecektir.